Web Analytics Made Easy - StatCounter

Сложно смесено

1. Сложно смесено изречение – Сложно изречение, в което едни от простите изречения са свързани съчинително, а други – подчинително. Ясно е, че сложното смесено изречение трябва да съдържа най-малко три прости изречения.

Surprised В следващите примери всяко просто изречение е оцветено в различен цвят, като главните изречения са подчертани, а съюзните връзки са изписани с удебелен шрифт и са оцветени в червено.

      • Всички бяхме вперили поглед в кораба, който приближаваше кея и свиреше пронизително. Първото и второто изречение са свързани подчинително с относителното местоимение който , а второто и третото изречение са свързани съчинително със съюза и.

      • Детето, което падна от люлката и се удари, зарева с цяло гърло. Първото и второто изречение са свързани подчинително с относителното местоимение което , а второто и третото изречение са свързани съчинително със съюза иНавярно забеляза, че подчинените изречения стоят между частите на главното, а ако не си, се ориентирай  по цвета и подчертаването.

      • Вървяхме по плажа, говорехме и се наслаждавахме на вълните, които с трясък се сгромолясваха в краката ни. Първото и второто изречение са свързани съчинително (безсъюзно – отделени са със запетая), второто и третото изречение също са свързани съчинително (със съюза и), а третото и четвъртото изречение са свързани подчинително (с относителното местоимение които).

      • Може би защото не можех да разбера чувствата ú, не я слушах, а я гледах високомерно, но днес съжалявам горчиво. Първото и второто изречение са свързани подчинително (защото), а останалите изречения са свързани съчинително (съюзи и и но). Може би е вметнат израз, който не е част на изречението; може би  не се отделя със запетая.

 

2. Типове сложни смесени изречения

Две (или повече) главни изречения и едно подчинено на някое от тях:

     • Ще ходя на кино или ще гледам телевизия, въпреки че трябва да уча.

         • В следващите примери всяко просто изречение е оцветено в различен цвят, като главните изречения са подчертани, а  съюзните връзки са изписани с удебелен шрифт и са оцветени в червено.

         •Той разбра, че тая жена иска да му говори нещо опасно, и извика.

Едно главно изречение и две подчинени, свързани помежду си със съчинителна връзка: 

     • Казах на Петя, че трябва да помисля и по-късно ще ú се обадя.

        Може би ще дойда, защото трябва да се видим и да поговорим.

 

 3. Пунктуация

Surprised В следващите примери главните изречения са подчертани, а свързващите думи и препинателните знаци са изписани с удебелен шрифт и са оцветени в червено.

Пунктуацията на сложното смесено изречение следва пунктуацията на видовете сложни съчинени изречения и видовете сложни съставни изречения. Тук ще разгледаме само някои случаи, в които простите изречения в сложното смесено изречение са свързани със съюзи или съюзни думи, пред които обикновено не се пише запетая (и, или, да, въпросителни думи).

 Две главни изречения са свързани със съюзите и, или, пред които не се пише запетая, а подчиненото изречение е въведено с дума, пред която се пише запетая (който, че, където, когато, защото и др.):

      • Вървях през полето и пеех. Сложно съчинено изречение; простите изречения са свързани със съюза и, пред който не се пише запетая.

Surprised Ако между тези две прости изречения се вмъкне трето, което е подчинено на първото, пред съюза и трябва да поставим запетая, за да означим края на подчиненото изречение:

      • Вървях през полето, което ухаеше на пролет, и пеех. Сложно смесено изречение.

      • Ще дойда, когато мога, или ще ти се обадя по телефона. Сложно съставно изречение. ( Ще дойда или ще ти се обадя по телефона. Сложно съчинено изречение)

      • Разбрах, че ще дойдеш на екскурзията, и много се зарадвах. Сложно смесено изречение. ( Разбрах и много се зарадвах. Сложно съчинено изречение)

 Двете главни изречения пак са свързани със съюзите и, или, но  подчиненото изречение (за разлика от първия случай) е въведено с дума, пред която не се пише запетая (да или въпросителна дума)

      • Разбрах и ще дойда. Сложно съчинено изречение.

      • Разбрах кога тръгва влакът, и ще дойда. Сложно смесено изречение. Пред началото на подчиненото изречение не пишем запетая, защото е въведено с въпросителна дума, но означаваме края му със запетая.

      • Взех решение да не участвам в никакви конкурси, и ще го изпълня. Сложно смесено изречение.  Пред началото на подчиненото изречение не пишем запетая, защото е въведено със съюза да, но означаваме края му със запетая. (Взех решение и ще го изпълня. Сложно съчинено изречение)

Когато между две изречения, свъзрани съюзно, се вмъкне трето изречение, което е въведено също със съюз или съюзна дума

      • Предложете им варианта, но го изпратете и на мен. Сложно съчинено изречение.

      • Предложете им варианта, но ако не се съгласят, го изпратете на мен. Сложно смесено изречение. Подчиненото обстоятелствено изречение ако не се съгласят е въведено със съюза ако, пред който се пише запетая, но тъй като стои след едносричен съюз (но), запетаята не се пише.

Вж. Страница 62,  - Страница 63, - Страница 64, - Страница 52; Тест

Внимание! Не бива да бъркате сложните смесени изречения със сложните съставни изречения с повече подчинени. Вж. Сложно съставно изречение.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.