Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 7 клас, изд. "Булвест 2000"

Български език за 7 клас, изд. Булвест 2000БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 7 КЛАС
Издателство  „Булвест 2000” , К. Димчев и колектив
 

Първи Раздел: Текстът в медийната и в естетическата сфера
Урок  1. 1. Използване на текстовете в различни сфери на общуване (Повторение и разширение)
- Страница 10
- Страница 11
- Страница 12
Урок  1. 2. Текстът в сферата на масовата комуникация
- Страница 14
- Страница 15
- Страница 16
Урок  1. 3. Репортаж. Интервю
- Страница 17
- Страница 19
- Страница 20
Урок  1. 4. Информационна бележка. Публицистична статия
- Страница 21
- Страница 22
- Страница 23
- Страница 24
- Страница 25
Урок  1. 5. Художествен текст
- Страница 27
- Страница 28
- Страница 29
Урок  1. 6. Възприемане на художествен текст
- Страница 31
- Страница 32
- Страница 33
- Страница 34
Урок  1. 7. Текстът в медийното и в естетическото общуване
- Страница 36
- Страница 37
- Страница 38

Втори раздел: Изречението в текста. Сложно съставно изречение
Урок  2. 1. Видове изречения, използвани в текста (Повторение и разширение)
-
Страница 43
- Страница 44
Урок  2. 2. Сложно съставно изречение. Видове
- Страница 46
Урок  2. 3. Сложно съставно изречение с подчинено определително изречение
- Страница 48
- Страница 49
- Страница 50
Урок  2. 4. Сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение
- Страница 51                 
- Страница 52                 
- Страница 53
Урок 2. 5. Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение
- Страница 55
- Страница 56
- Страница 57
Урок 2. 6. Сложно съставно изречение с подчинено подложно изречение
- Страница 59
- Страница 60
Урок 2. 7. Сложно смесено изречение
- Страница 62
- Страница 63
- Страница 64
Урок 2. 8. Пряко и непряко предаване на чужда реч
- Страница 65
- Страница 66
- Страница 67
- Страница 68
Урок 2. 9. Употреба на сложните изречения в устната и в писмената реч. Интонация и пунктуация (Обобщителни упражнения)
- Страница 69
- Страница 70

Трети раздел: Думата в изречението и в текста
Урок 3 .1. Думата като лексикално срезство в текста
- Страница 74
- Страница 75
- Страница 76
- Страница 77
Урок 3. 2. Лексикална съчетаемост на думите
- Страница 79
- Страница 81
Урок 3. 3. Фразеологични словосъчетания
- Страница 83
- Страница 84
- Страница 85
Урок 3. 4. Думата като част на речта. Глагол. Вид на глагола
- Страница 86
- Страница 87
- Страница 88
Урок 3. 5. Образуване на глаголи от свършен вид и от несвършен вид
- Страница 89
- Страница 90
- Страница 91
Урок 3. 6. Наклонение на глагола. Изявително наклонение
- Страница 93
- Страница 94
Урок 3. 7. Повелително наклонение. Условно наклонение
- Страница 95
- Страница 96
- Страница 97
- Страница 98
Урок 3. 8. Преизказни глаголни форми
- Страница 99
- Страница 100
- Страница 101
Урок 3. 9. Съвместна употреба на глаголните времена и наклонения
- Страница 102
- Страница 103
- Страница 104
- Страница 105
Урок 3. 10. Езикова система
- Страница 107
- Страница 108
- Страница 109
Урок 3. 11 Употреба, правоговор и правопис на думата в изречението и в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 110
- Страница 111
- Страница 112

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.