Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 5 клас, изд. "Булвест 2000"

 

5-bulvestБЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 5 КЛАС
Издателство „БУЛВЕСТ  2000” , К. Димчев и колектив

1. Първи раздел: Текстът в речевото общуване
Урок   1.1. Речево Общуване. Текст
- Страница 11
Урок  1.2. Строеж на текста
- Страница 12
- Страница 13
- Страница 14
- Страница 15
Урок  1.3. Речево Общуване в официална и неофициална обстановка
- Страница 16
- Страница 17
Урок 1.4. Видове ученически текст (Повторение и разширение)
- Страница 20
- Страница 21
Урок 1.5. Текстът – Езиково и смислово образувание (Обобщителни упражнения)
- Страница 22

2. Втори раздел: Изречението в текста. Видове изречения
Урок  2.1. Подбор и съчетаване на думите и на изреченията в текста
- Страница 26
- Страница 27
- Страница 28
Урок  2.2. Видове изречения по цел на общуване. Интонация и пунктуация
- Страница 29
Урок  2.3. Видове изречения по състав
- Страница 30
- Страница 31
- Страница 32
Урок  2.4. Видове прости изречения по състав. Кратки и разширени изречения
- Страница 34 
Урок  2.5. Видове речеви дейности
- Страница 35
- Страница 36
Урок  2.6. Изречението - градивна единица на текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 36
- Страница 37
- Страница 38

3. Трети раздел: Изречението в текста. Строеж на простото изречение
Урок  3. 1. Главни части в простото изречение (Повторение и разширение)
- Страница 43
- Страница 44
- Страница 45
Урок  3. 2. Изречения с еднородни подлози
- Страница 46
- Страница 47
Урок  3. 3. Второстепенни части в простото изречение. Допълнение
- Страница 48
- Страница 49
- Страница 50
Урок  3. 4. Обстоятелствено пояснение
- Страница 51                 
- Страница 52
Урок  3. 5. Определение
- Страница 53                
- Страница 54
Урок 3. 6. Приложение
- Страница 56
Урок 3. 7. Подробен преразказ на кратък текст (откъс от текст)
- Страница 57
- Страница 58
Урок 3. 8. Анализ и изграждане на изречение и на текст (Обобщителни упражнения)
- Страница 59
- Страница 60

4. Четвърти раздел: Думата в изречението и в текста. Правоговор и правопис
Урок  4. 1. Речниково и граматично значение на думата
- Страница 63
- Страница 64
- Страница 65
Урок  4. 2. Задължителност и свобода при избора на думи (Повторение и разширение)
- Страница 66
- Страница 67
- Страница 68
Урок  4. 3. Строеж на думата. Правоговор и правопис
- Страница 69
- Страница 70
- Страница 71
Урок  4. 4. Словообразуване
- Страница 72
- Страница 73 
Урок 4. 5. Съчинение повествование. Разказ по действителна случка
- Страница 74
- Страница 75
Урок 4. 6. Думата - градивен елемент на изречението и на текста
- Страница 75
- Страница 76

Пети раздел: Думата в изречението и в текста. Изменяеми части на речта. Имена и местоимения
Урок 5. 1. Думите като части на речта. Имена
- Страница 81
- Страница 82
- Страница 83
Урок 5. 2. Местоимението в изречението и в текста. Лично местоимение. Показателно местоимение
- Страница 84
- Страница 85
- Страница 86
Урок 5.  Въпросително местоимение. Относително местоимение
- Страница 87
- Страница 88
- Страница 89
- Страница 90
Урок 5. 4. Съчинение повествование. Разказ по въображаема случка
- Страница 92
Урок 5. 5. Употреба на имена и на местоимения в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 93
- Страница 94
Шести раздел: Думата в изречението и в текста. Изменяеми части на речта. Глагол
Урок 6. 1. Глагол. Основни глаголни времена
- Страница 97
- Страница 98
Урок 6. 2. Употреба на сегашно време и на бъдеще време в текста (Повторение и разширение)
- Страница 99
- Страница 100
- Страница 101
Урок 6. 3. Употреба на минало свършено и на минало несвършено време в текста
- Страница 102
- Страница 103
- Страница 104
Урок 6. 4 Съчинение описание. Описание на обект
- Страница 105
- Страница 106
- Страница 107
Урок 6. 5. Употреба на глаголи в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 107
- Страница 108
- Страница 109

Седми раздел: Думата в изречението и в текста. Неизменяеми части на речта
Урок 7. 1. Неизменяемите части на речта в изречението  и в текста. Наречие
- Страница 113
- Страница 114
Урок 7. 2. Предлог. Съюз
- Страница 115
- Страница 116
- Страница 117
Урок 7. 3. Частица. Междуметие
- Страница 118
- Страница 119
Урок 7. 4. Съчинение описание. Описание на природно явление
- Страница 120
- Страница 121
Урок 7. 5. Употреба на неизменяеми части на речта в текста (Обобщителни упражнения)
- Страница 121
- Страница 122

Осми раздел: Звукова страна на думата
Урок 8. 1. Звуков състав на думата. Звукови промени (Повторение и разширение)
- Страница 126
Урок 8. 2. Променливо Я
- Страница 127
- Страница 128
Урок 8. 3. Подвижно Ъ и непостоянно Ъ
- Страница 129
Урок 8. 4. Текстове за непряко речево общуване
- Страница 131
Урок 8. 5. Звукови промени и писменото им отразяване (Обобщителни упражнения)
- Страница 132
- Страница 133
- Страница 134

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.